شاید اگر خوب به مردم پیرامونمان بنگریم در رابطه با شرکت در انتخابات به سه گروه کلـی برخواهیم خورد:

گروه اول: گروه بی تفاوت ها، کسانی که ارتباط کمتری با امور سیاسی دارند؛ یا اصولا نمی خواهند داشته باشند.

گروه دوم: گروه دنباله رو ها، کسانی که مطیعانه مطامع و نظریات بعضی اشخاص خیلی خاص را به اجرا می گذارند.

گروه سوم: گروه فعالان، کسانی که به طور مثبت نسبت به فعالیتهای سیاسی واکنش نشان می دهند و نه تنها در رای دادن شرکت می کنند بلکه پس از انتخابات نیز پیگیر اجرایی شدن شعارهای کاندیدا یا کاندیداها یا خواسته ها و نظرات خویش با روشهای دموکراتیک هستند.

گاه اگر گروه سوم به بی ثمری رای داده شده خود برسد ممکن است به سرنوشت گروه اول دچار شود و یا ممکن است گروه نخست در شرایط خاصی از این حالت خارج شود و در دیگر طبقه بندیها جای گیرد که نهایتا با ترکیب گروهها گروه بندی های جدیدی را رقم می زند.

 اما خصلت گروه دوم در کشور ما ... ترجیح می دهم سخنی نگویم .

 حالا شما جزء کدام طبقه محسوب می شوید و واکنشتان نسبت به این انتخابات چگونه خواهد بود؟؟؟

 

مشارکت