خود باوری

 

تنها نکته ای که مطمئن هستم این است که:

من می اندیشم، پس هستم.

دکارت