اگر بخواهیم تقسیم بندی برای رای دهندگان انتخابات جاری قایل باشیم بی شک به دودسته

1-   رای دهندگان بالفعل

2-   رای دهندگان خاموش     

خواهیم رسید؛ رای دهندگان بالفعل خود در دودسته دیگر جای می گیرند

                                         ----1-  خواهان وضع موجود

         رای دهندگان بالفعل ----

                                         ----2- خواهان تغییرات و اصلاحات

دسته اول رای دهندگان بالفعل از طرفداران آقای احمدی نژاد؛ رئیس جمهور فعلی محسوب می شوند اما دسته دوم خود به طرفداران سه کاندیدای رقیب تقسیم می شوند. که از این سه تن یکی اصولگرا و هم طیف ریس جمهور فعلی و دو تن دیگر از زمره اصلاح طلبان به شمار

می روند.

اما به نظر شما گروه خاموش چه از لحاظ فکری و چه از نظر عملی به کدام دسته ها تعلق دارند؟ شاید به قطعیت نتوان این گروه را از نظر فکری به گروه خاصی کنتسب کرد اما عمدتا از کسانی تشکیل می شوند که نسبت به برخی شرایط منتقد، گاه معترض ودر مواردی در تاثیر رای خود شک دارند.  

اما به راستی از نظر عملکردی آنان در کدام جبهه بندی قرار می گیرند بی هیچ تردیدی عملکرد آنان موید وضع موجود است و در جرگه حامیان رئیس جمهور فعلی قرار می گیرند که گفته اند " سکوت علامت رضاست " پس می توان نتیجه گرفت که عملا گروه سومی به عنوان گروه خاموش وجود ندارد بدین معنی که  یا شما به لحاظ عملکرد در زمره حافظان و حامیان وضع موجود قرار دارید یا در جبهه حامیان تغییر و دگرگونی.

 

پرچمــــــــدار اصلاحات