هر نظام سیاسی ظرفیتی برای اصلاح شدن دارد، این ظرفیت از طریق

روشهای قانونی مانند انتخابات سالم و حقیقی و دستگاههای متعدد نظارتی  ایجاد می شود تا راه را بر فرمایشی بودن انتخابات و خودکامگی حکام می بندد و نظامی پویا و مانا ایجاد کنند. اما آنگاه که خودکامگی ها راه را برسالم بودن انتخابات ببندند بی تردید دیگر ظرفیتی برای اصلاح نظام از روشهای قانونی مسالمت آمیز وجود نخواهد داشت. گرچه شایان ذکر است که نقش به موقع رهبری یک نظام، نقش پررنگی در جلوگیری از بروز خودکامگی ها می تواند باشد.

به جرات می توان گفت که بزرگترین ظرفیت برای اصلاح نظام ما در این انتخابات پدید آمده بود. حضور گسترده همه اقشار گواه این مطلب بود. اما نتیجه! مایه دلزدگی شدید مردم گردید و نشان داد که این نظام دیگر ظرفیت قانونی برای اصلاح خود باقی نگذاشته است. تنها تصمیم رهبری عالی نظام می تواند مانع بروز این حادثه تلخ باشد که امیدوارم با تدبیر به موقع ایشان این نعمت را از نظام و مردم نگیرند.