خيلي بده كه آدم رو احمق فرض كنند، خيلي بده كه از مردم فقط انتظار خيمه شب بازي داشته باشند، خيلي سخته كه تو شب تار، درحالي كه چشم، چشم را نمي بيند به چشمانت نگاه كنند و بگويند روز است.

اونوقت از تو بخوان كه باور كني سر ظهر است. از توبخوان كه باور كني...

 

ظلمت شب