تو می توانی بگویی:

این را نگو!

این را نبین!

این را نشنو!

این را نپوش!

این راه را نرو!

اصلا قدم بر ندار؟!

و این را...

تا ما ... کنیم آنگونه که می خواهیم؟!!

اما نمی توانی بگویی،

نفهم، که می فهمیم، با تمام وجود.

که می بینیم، به چشم دل.

که می شنویم، به گوش جان.

که سخن می گوییم، به زبان سکوت و اشارت.

که می پوشیم، لباس عزت و صداقت و شرافت.

و قدم بر می داریم، به راه حسین (ع) که شیعه اوییم و می خروشیم.