دارم به فیلسوف شاه افلاطون فکر می کنم، به بالاتر بودن فیلسوف شاه او از قانون...

به علی مرتضی(ع) می اندیشم  

به چرایی سکوت او و چگونگی قبول خلافت و بیعت مردم با او ...

به قانون اساسی اساسی جمهوری اسلامی ایران و به اصل 107 آن ...

دارم به مدیحه سرایان فکر می کنم و حرکت جوهری آنان در طول تاریخ...

راستی تاریخ چه مکتب عبرت آموزی می توانست باشد اما افسوس...

راستی ما چرا باید به این چیزها فکر کنیم پس...

بیایید به خودمان ...؟!