خواستم از "سبز" ی محرم بگویم، دیدم باز سرخ شد!

آمدم از حرمت محرم بگویم، دیدم که پایه ها لرزان است!

اما کدام پایه ای با گلوله و سرب آتشین برپا مانده!

و کدامیک با زور!

دی ماه آمد محرم نیز، پس کی صدای مردم باید شنیده شود؟!

...

انکار تا کی؟! دروغ تا کی؟! توطئه تا کی؟!

یکی می گوید جماعتی کم شمار! یکی می گوید کسی کشته نشده!

دیگری می گوید به طرز مشکوکی کشته شدند؟! یکی می گوید...

لحظه ای توقف کنید و ببینید چه می کنید و شما را چه می شود؟!

هنوز خاطره کاناوال عاشورا در ذهن مردم پاک نشده،

پروژه دیگری رقم می زنند؟!

بس کنید، بس کنید...

محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر است!

دیروز، دهم محرم خون چند تن از هموطنانمان بر زمین ریخت!

خونی که حرمت دارد! و جانی که عطیه خداونداست!

سیدالشهداء به همه آموخت

که در مقابل ظلم و ستم چه باید کرد. امام خمینی

و در آخر:

الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم.