بد حجابي!

باور کنید وقتی این عکس و نگاه متعجب این خانم را دیدم بسیار ناراحت و غمگین شدم .