امروزه عقلگرايي و منطق پذيري در ميان مردم كليه جوامع به ترتيبي شده است كه مي بايست تمام اعمال ، رفتار وسخنان به نحوي عقلاني وهمچنين توجيهي منطقي داشته باشد تا علاوه براقناع ذهن طرف مقابل تأثير مناسب خود را هم بگزارد از آنجا كه ارتباطات روزمره زندگي مردمان هرروزه پيوستگي ووابستگي بيشتري نسبت به گذشته پيدا مي كند لزوم بررسي بيشتر و همه جانبه برخوردها و رفتار ضروري ، لازم وحتمي به نظر مي رسد.

اما اين مبحث در روابط بين الملل چهره ديگري يه خود مي گيرد نظام بين الملل در بر گيرنده كليه اعمال و رفتار دولت و دولتمردان است و بنا به خصلت نظامها، نوعي همبستگي و وابستگي متقابل ميان اجزاي تشكيل دهنده آن برقرار است به بيان ديگر همچنان كه يك دولت و گاه به طور اخص يك رئيس جمهورقادر است بر نظام بين الملل تاثير گذارد يك حكومت يا دولت يا كشورنيز از جامعه بين الملل تأثيرمي پذيرد.

روي كلامم به سخنان گذشته در سخنراني جديد خود در كرمان گفته رئيس جمهور كشور عزيزمان ايران است كه در واكنش به قطعنامه سازمان ملل آن را كاغذ پاره خوانده و در سخنراني جديد خود در كرمان گفته كه به كشورها بگوييد آنقدر قطعنامه صادر كنند تا خسته شوند.اينگونه صحبتها در جامعه بين المللي به گونه اي مناسبي تعبير نمي شود . افزون برآنكه كشور يا دولت ما خود واحد مستقلي از جامعه بين المللي نيست كه اين گونه خود را از دگرگونيهاي بين المللي جدا بداند . و همچنين ما چه بخواهيم و چه نخواهيم جزئي از پيكره جهاني هستيم و كنش هاي اين جامعه تأثيرات خود را خواه كوتاه مدت  يا درازبلند مدت بر جامعه مي گزارد كه گاه جبران بعضي ازاين اثرات ، به منابع مالي فراوان وصرف ساليان سال زمان منجر مي شود . از اين رو لازم طراحان استراتژي دولت كه خود واقف بر اين مضرات و مخاطرات هستند انديشه اي كنند تا با پرداخت هزينه هاي كمترراه را براي پيشرفت وآباداني ايران عزيز هموار تر كنند.

 به اميد پيروزي ايران عزيز