اپيزود اول :اعتراض معلمان به آنچه حقوق نابرابر خوانده مي شود

اپيزود دوم : دستگيري معلمين اعتصاب كننده

اپيزود سوم : عدم واكنش وزير محترم آموزش و پرورشدر قبال خواسته هاي صنفي

ودستگيري ها وهمچنين ضعف عملكرد .

اپيزود چهارم : طرح استيضاح وزير در صحن علني مجلس) به قول صدا و سيما با امضاء

 سي تن از نما يندگان.

اپيزود پنجم: عدم راي به طرح استيضاح با تنها ۸۹ راي موافق

پرده آخر نماينگان مردم يا نماينگان دولت ؟؟؟