76 عرصه اي را پديد آورد تا عقده هايي كه 19 سال گلويمان را فشرده بود و تنفس را برايمان مشكل كرده بود گشوده شود ، خردادماه فرصتي بود براي پيوند آنان كه بريده بودند و آنان كه خسته بودند ، جمعه روزي بود تا من وتو ما باشيم در كنار هم ، دوم خردادماه هفتاد وشش هم  شروعي بود از براي آزادي خواهي ملتي كهن و خاتمي ... فصل مشتركي شد از براي آنان كه ترسيم آينده تنها در ذهنهايشان نبود و خواستار فردايي روشن براي ايران زمين بودند .

دوم خـــرداد اين نقطه سرخط مدارا، گفتگووبودن را به تمام هم ميهنان عزيز تبــــريك

مي گويم.

ايران