زنده بودن را به بيداري بگذرانيم،كه سالها به اجبار خواهيم خفت.

                                                                                              

                                                                                               دكترعلي شريعتي