از ميان كساني كه براي دعاي باران به تپه ها مي روند، تنها آنان كه

با خود چتري مي برند به كار خود ايمان دارند.

                                                                                        آنتوان چخوف