حيات بشر چون شبنم است كه از روي برگ گلي مي لغزد

 و مي افتد.

                                                  بودا