هر وقت آسمان دلت ابري شد، با ابر نجنگ؛

 

فقط تا اونجا كه مي توني اوج بگير.