وقتي نگاهي تو را مست مي كند،

                                  وصف آن نگاه باده ناب توست.