مرگ از زندگي پرسيد: چه چيزباعث ميشه تو شيرين باشي و من تلخ؟

زندگي گفت: 

 دروغي كه در من نهفته هست و حقيقتي كه در تو وجود دارد.

                                                                                            كنفوسيوس