من روز عرفه را درك نكردم اماحس مي كنم روز خوبي است

براي بهتربودن، بهتر شدن وبهتر فهميدن .

هركه شد محرم دل در حرم يار بماند...

       به كعبه گفتم تو از خاكي منم خاك ،چرا بايد به دورتو بگردم.

       ندا آمد...

          تو با پا آمدي، بايد بگردي برو با سربيا تا من بگردم.