فردا و ديروزبا هم دست به يكي كردند. ديروز با خاطراتش مرا فريب داد و فردا با وعده هايش مرا خواب كرد. وقتي كه چشم گشودم امروز گذشته بود.