مادامي كه تلخي زندگي ديگران را شيرين مي كني،

بدان كه زندگي مي كني!

                                هلن كلر