خدايا

 مسئوليت شيعه بودن را كه علي وار بودن ، علي وار زيستن ،

 علي وار مردن ، علي وار پرستيدن، علي وار انديشيدن،

 علي وارسخن گفتن و علي وار سكوت كردن را

 تا آنجا كه در توان بنده ناتوان علي است هموار فرما.

                                                                     دكتر علي شريعتي