زندانبانان اين حجت با ما تمام كرده اند

    كه اگر مي خواهيم در اين اقليم اقامت گزينيم

     مي بايست با ابليس قراري بنديم !

                                         ا. بامداد