ديشب براي دقايقي ، خود راتحت تاثير افتخار آفريني دلاور ايراني

حسين رضا زاده غرق در غرور ملي يافتم . براي لحظاتي تمام

 ضعف ها ودرد هاي ايران و ايراني را فراموش كردم .و لبريز از

 افتخار شدم.

 زنده باد ايران 

                        زنده باد رضا زاده

                                                    زنده باد تمام افتخار آفرينان ايران عزيز