زندگي برگ بودن در مسير باد نيست،

                            امتحان ريشه هاست...

                                    ريشه هم هرگز اسير باد نيست!