زندگي شوق رسيدن به همان فردايي است كه نخواهدآمد.

تو نه در ديروز و نه در فردايي ظرف امروز پر از بودن توست.