اگر يادتان بود و باران گرفت دعايي هم براي بيابان كنيد.