ريشه تمام رنجهاي زندگي، توقع داشتن از ديگران است.

                                                        بودا