شكوه دنيا همچون دايره اي است،

 روي آب كه هر لحظه بر پهناي خود مي افزايد و در منتهاي بزرگي،

                                                     هيچ مي شود .

شكسپير