شايد زندگي آن جشني نباشد كه ما آرزويش را داشتيم ،

اما حال كه به آن دعوت شديم،

بگذار تا مي توانيم " برقصيم".