در عجبم

از مردمي كه خود زير شلاق ظلم و ستم زندگي مي كنند

اما بر حسيني كه آزادانه زندگي كرد، گريه مي كنند.

                                                                                             دكترعلي شريعتي