داشتم به روز عاشورا فكر مي كردم،

امام حسين به عنوان رهبر به همراه عباس براي آوردن آب به كنارآب مي روند،

اما چون ياران و فرزندان حسين تشنه لبندآنان نيز نمي آشامند.

سيماي يك رهبر مانا را در آن روز عظيم اينگونه ديدم .

-------------------------------------

اين روز و روزهاي گذشته سرماي كم سابقه اي سرتاسر كشور را فرا گرفته بود.

دراين حال گاز و گاهي برق مناطق سردسيري كشور نيز دچار قطعي شده بود،

من نميدانم حال رهبران ما آن موقع چگونه بوده است!

الله اعلم