وقتی کسی نسیت که به او فکر کنی

به آسمان بیندیش

چون در آسمان کسی هست که به تو فکر می کنه!