پيش بيگانه مرو محرم راز تو منم

يار اغيار مشو، بنده  نواز تو منـم

گفته بودم كه مزن حلقه هر بسته دري

گريه كردم كه مـرو تشنـه ناز تو منـم

كعبــه و قبلــه مشو، تا نشــوم آواره

هرطرف روبكني مست نماز تو منم