همیشه قبرستانی در قلبت برای خاکسپاری خطاهای دوستانت بساز.