دوری دوستی های کوچک رو از دل می بره، ولی به دوستی های بزرگ عظمت می بخشد، مثل باد که یه کبریت رو خاموش می کنه، ولی شعله های آتیش رو بیشتر می کنه!