آدمها مثل کتاب هستند تا تمام نشدند جذابندپسخودت را جلوی دیگران تند تند ورق نزن تا زود تمام نشی چون وقتی که تمام شدیمی رن سراغ یه کتاب دیگه.