زیبا ترین نوشته ها آنهایی هستند که از جنون الهام گرفته اند و با عقل نوشته شده اند.