هرگاه حرفی برای گفتن نداریم سکوت بهتر است،

زیرادر سکوت صدای خدا است