وهـــومن

اندیشه های یک ذهن پرسشگر و البته سبز

دروغ حقیقتی است که دروغگو از فرط حقارت، برای تحمیق و فریب دیگران آن را به گونه ای دیگر می آراید.
/ 12 نظر / 50 بازدید
تیر 90
4 پست
اسفند 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
18 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
6 پست
دی 87
10 پست
آذر 87
7 پست
آبان 87
8 پست
مهر 87
6 پست
شهریور 87
9 پست
مرداد 87
10 پست
تیر 87
19 پست
خرداد 87
20 پست
اسفند 86
11 پست
بهمن 86
11 پست
دی 86
21 پست
آذر 86
10 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
5 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
7 پست
آذر 85
7 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
8 پست
انتخابات
2 پست
بصیرت
2 پست
طائب
1 پست
ذوالنور
1 پست
لیبی
1 پست
سوریه
1 پست
بحرین
1 پست
یمن
1 پست
22_خرداد
1 پست
محرم
2 پست
17_آذر
1 پست
کوهن
1 پست
سد
1 پست
استقلال
1 پست
مشروعیت
1 پست
ثبات
1 پست
اقتدار
1 پست
سبز
1 پست
دروغ
1 پست
iranian_election
1 پست
خاتمی
1 پست
موسوی
1 پست
موج_سوم
1 پست
فلسفه
1 پست
روز_عرفه
1 پست
شهروند
1 پست
mariah_carey
1 پست
ناشناس
1 پست
پروانه
1 پست
سرکوب
1 پست
repress
1 پست
dictatorial
1 پست
عمل
1 پست
قدرت_فکر
1 پست
صبر
1 پست
رمضان
1 پست
تنوع
1 پست
شادی
1 پست
خدمت
1 پست
نگاه
1 پست
عشق
1 پست
ظهور
1 پست
شهود
1 پست
سفر_مقدس
2 پست
فقر
1 پست
ولادت
1 پست
آسمان_شب
1 پست
galaxy
1 پست
ناپلئون
1 پست
دموکراسی
2 پست
کشتی
1 پست
ship
1 پست
رود
1 پست
دن_میلمن
1 پست
تبلیغات
1 پست
friendly
1 پست
امنیت
1 پست
مناجات
1 پست
آزادی
1 پست
29_خرداد
1 پست
cyrus
1 پست
life
1 پست
دردمن
1 پست
persian_golf
1 پست
خرمشهر
1 پست
اوشو
1 پست
پرسپولیس
1 پست
سپاهان
1 پست
arttist
1 پست
تفاوت
1 پست
قرآن
1 پست
روح_آرام
1 پست
غرور
1 پست
ظریفی
1 پست
خوشبختی
1 پست
اندرز
1 پست
فراموشی
1 پست
حقیقت
1 پست
دل
1 پست
خدا
1 پست
دریا
1 پست
طوفان
1 پست
جنون
1 پست
ایمان
1 پست
آرزو
1 پست
کتاب
1 پست
آتش
1 پست