شيوا و فرخنده

خواجه سلام عليك٭هم تو عليك السلام ٭سلام بر انيس خداوند گار بزرگ٭

سلام بر انسان٭درود بر غرور٭سلام بر شكوه٭سلام بر مي مغانه٭

صبح است٭باز كن ديده دل ٭آمده است يار تو٭با توده نور٭

نور سلامت مي دهد٭روزت را با نام او آغاز كن٭اي مسجود ملائك٭

ملكوت به تماشايت ايستاده است٭آتما مشتاق بيداري توست٭

چشم دل بگشا٭رايحه بهشت مي آيد٭تورا مي جويد٭اي عزيز ٭

اي همدم٭اي محرم٭فلك الافلاك براي تو مي چرخد٭ابرها براي تو مي بارد٭

جاري٭نعمت ها براي توست٭چشمه هاي زلال را درياب٭

گوشه هاي چشمان برهما٭صبح آمده است آب زنيد روي را ٭برخيزيد٭

روز،براي توروشن است٭شب، براي تو خاموش است٭همراه باش٭

اي برترين خلقت٭با عقل در روز زندگي كنيد٭با عشق،در شب پرواز كنيد٭

هر بامداد ،برشما سلام ها٭برشما سلام ها٭سلام برهما را پاسخ دهيد٭

در يابيد در اشارات او را٭

آتما: روح كيهاني ،اعلي، بالا ترين

برهما : خداوند گار بزرگ

/ 0 نظر / 3 بازدید