من كه هستم ؟

مست نافرماني ام، خود به دست خويش زنداني ام

                                     بندها بگذاشتم بر پاي خويش.

                  قطره ماندم غافل از درياي خويش.

/ 0 نظر / 2 بازدید