آخرين گناه

باورش برام سخته وهضمش سنگين .

اينكه ميلونها نفر وقت و تمام هوش وحواس خود را از روی ناچاری

 صرف سريالي كنند

يه عمل قرنيه به بصيرت باطن مي رسه و قادر که شاهد تجسم عيني

 اعمال مرد م باشه.اين سريال حتي اگر هدف مقدسي هم داشته باشه

باز هم يعني همه چيز كشك، سلوك باطن و سير انفس و روح وتمام 

 آموزه هاوچه وچه.

نمي دانم شايد من اشتباه مي كنم اما :

هزار نكته باريكتر ز مو اينجاست

نه هر كه سر بتراشد قلندري داند

يا

هر كه را اسرار حق آموختند

مهر كردند دهانش ، دوختند

كه اساس داستانش بر اين باشد كه يه بابايي با

/ 0 نظر / 2 بازدید