معــــــــــلم

ياد پدرم خير كه مي گفت به استاد

فرزند مرا هيچ ميآموز به جزعشق

مهر ماه ما ه شور شوق تحصيل وامروز هم روز جهاني معلم است.

به گفته ايرج ميرزا كه مادرم مرا نادان آفريد

پدرم هم مرا نزد استاد گذاشت و خود را رها كرد

هم او بود مرا علم ومعرفت آموخت.

حق هست كه ياد آنها را گرامي بداريم .

 

/ 0 نظر / 2 بازدید