سروها ایستاده می میرند!

شهیدان زنده اند، چون راهشان ادامه دارد، نام شهیدان در اذهان تاریخ به افتخار می ماند و نام شعبان جعفری ها و لباس شخصی ها به ننگ!

دیروز دوباره فرزندان ایران به مسلخ کشیده شدند؛ آری؛ دوباره!

به نقل از تلوزیون دولتی ایران ده تن و به نقل از منابع بیمارستانی و غیر رسمی نوزده تن در تهران به خاک و خون کشیده شدند؛ نوزده تن! حکومتی که باید حافظ جان و مال و ناموس ایرانیان باشد، اینگونه است؟

یا حکومتی که علی مرتضی برای مالک اشتر ترسیم می کند، اینگونه است؟ این را باید بزرگان و مراجع پاسخ دهند؟!!

اما اکنون روی سخنم با کسانی است دستشان به خون فرزندان وطن آغشته است.

آیا شما انسانید؟ آیا شما مسلمانید؟و آیا شما ایرانی اید؟

اگر آری چرا برادر کشی! اگر نه که خداوند کیفرتان دهاد.

خداوندا به فریاد ملت ایران رس که جز تو ملجأیی نداریم.

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید