كلام مولا

به نام خالق هستي

در نامه اي ، حضرت علي (ع) به امام حسن مجتبي مي فرمايند :

اي جان فرزند هزار نكته آموختم كه از آن چهارصد حكمت برگزيدم .

از ميان چهار صد حكمت هشت حكمت را انتخاب نمودم كه چكيده همه آنهاست .

فرزندم :

دو چيز را فراموش مكن :  خدا و مرگ را

دو چيز را فراموش كن : نيكي كه به ديگران كردهاي ، بدي كه ديگران به تو

كرده اند.

فرزندم چهار چيز را در چهار مكان رعايت كن :

در نماز كه ايستاده اي دل نگهدار.

در سفره اي كه نشسته اي شكم نگهدار.

در مجلسي وارد شدي زبان نگهدار.

در خانه اي وارد شدي چشم نگهدار.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید