انتخابات مجلس بود خبر آخر : رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان .

اما اين خبر آخر نبود . خبر آخر : حضور معجزه آساي دوستان بود .

و نتيجه پيروزي اصول گرايان شد ، پيروزي در كوچه خلوت . اما

 باز هم اين خبر اخر نبود . خبر آخر: مهر تاييد امام عصر بر ليست

 رهيا فتگان مجلس بود ! نمايشي در سه اپيزود . اما اين پايان كار نشد .

انتخابات بعدي آمد ستاد هاي خود جوش پديد آمدند وباز هم حضور

 معجزه آساي دوستان وديگر مسايل رياست كابينه را تا چهار سال

تامين كرد .

و اكنون در آستانه فصلي سرد ماييم وآزموني ديگر ، ماييم و ترديدي

بي پايان.

/ 0 نظر / 2 بازدید