این روزها

1-      یادم می آید که دوسال پیش من و بسیاری گفتیم که

حکومت به کفر می ماند و به ظلم نه!

2-      خداوند حق است، او بینا آگاه و عادل است،

اما در عین حال صبور، او صدای جمع را می شنود

          و ناله مظلوم را، نه غریو فرد و نعره ظالم را!

3-      نشانه ها زبان خود را دارند،

فهم نشانه ها روحی آزاد می خواهد و چشمی بیدار

          نه گوشی که به فرمان باشد و روحی در تعبد همنوع!

4-      کاش حافظه تاریخی داشتیم کاش ذهن پرسشگر داشتیم،

           کاش تنها دوسال پیش و حمایتهای آن روزها را با این روزها

           و خط ونشان کشیدن هایش را می توانستیم مقایسه کنیم.

5-      میگن نفس قدرت فساد آوره حالا دست هرکسی باشه.

6-      من در عجبم از قومی که چگونه در طرفه العینی

عقیده، حمایت، کلام و سخن خود را اینگونه آسان تغییر می دهد!

7-      تاریخ چه ایستاده می نگرد تا در مورد ما آنگونه که باید قضاوت کند

و اینکه ما چگونه ملتی بوده ایم و چگونه ملتی هستیم.

/ 0 نظر / 11 بازدید