گلستان سبز سعدی

نکته:

اندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی گردد؛

یعنی آنان که دست قوت ندارند، سنگ خرده نگه دارند،

تا به وقت فرصت دمار از دماغ ظالم برآرند.

و قطر علی قطر اذاتفقت نهر        و نهر علی نهر اذا اجتمعت بحر

 

 

اندک اندک به هم شود بسیار      دانه دانه است غله در انبار

(گلستان سبز سعدی)

می دونم مدتی ننوشتم، ننوشتنم نه اینکه نمی خواستم که دست

و دلم به نوشتن نمی رفت.

داشتم گلستان سعدی را ورق می زدم حکایت فوق از نظرم گذشت

بی مناسبت ندیدم و آن را نوشتم.

میعاد ما فردا همه و همه در جای جای ایران عزیز در راهپیمایی روز قدس

 

/ 0 نظر / 10 بازدید