مـراقب افكارت باش ، آنها به گفتار تبديل مي شوند

مـراقب گفتارت باش ، آنها به كردار تبديل مي شوند

مـراقب كردارت باش ، آنها به عادت تبديل مي شوند

مراقب عاداتت باش، آنها به شخصيت تبديل مي شوند

مـراقب شخصيتت باش ، كه آن سرنوشتت خواهد شد

 

/ 0 نظر / 2 بازدید